fisv
2016 års årsmåte 14.05.2016 på Handelsgillet i Helsingfors kl 13:00
Behandlas bl.a. den nya släktboken och här behövs bredast möjliga stöd i beslutsprocessen. Alla med, vänner och bekanta medlemmar.
Välkomna

Släktföreningens årsmöte på Gillet i Helsingfors den 23.05.2015 kl 13:00, Kaserngatan 23A12

SUKUSEURA BREMER- Föredragningslista
SLÄKTFÖRENINGEN BREMER RY
VUOSIKOKOUS

Tid 23.05.2015
PLATS Gillet, Kaserngatan 23A12
Närvarande Deltagarlista cirkulerar

1§ Mötets ordförande och sekreterare samt två protokolljusterare väljs.

2§ Mötets laglighet och beslutförhet konstateras

3§ Verksamhetsberättelsen för år 2013 , bokslut och revisorernas utlåtande behandlas.
4§ Beslut om ansvarsfrihet för de redovisningsansvariga fattas.

5§ Medlemsavgiftens storlek bestäms, de nuvarande är:
15 € medlem, nytt förslag
30 € familj (=hela familjen)
5 € ungdom och studerande (under 22 v.) 100 € företag med klar koppling till släkten.

6§ Behandling av styrelsens förslag till ändringar i släktföreningens stadgar7§ Val av ordförande eller styrelsemedlemmar i tur att avgå.
I släktföreningens stadgar fastslås att styrelseordförandes och övrig styrelsemedlems verksamhetsperiod är fyra år. Två styrelsemedlemmar är vartannat år i tur att avgå.

8§ Två revisorer och två revisorssuppleanter väljs

8§ Släktboken, släktregister och medlemsregister (närmare presenterad i kallelsen)

9§ Birgitta Rudankos önskan om att tillfoga namnet Brehmer till Sukuseura Bremer- Släktföreningen Bremer ry:s namn

10§ Övriga ärenden.

Verksamhetsplanen, Släktboken, Facebook, Hemsidorna, Stadgeändringarna, Upprustning av släktgravarna.11§ Mötet avslutas

Diskussion om Släktkrönikan: se den på finska under uutiset

Släktföreningens nya stadgar godkända av Patent och Registerstyrelsen i november 2014

PRH har godkänt de ändringar Släktföreningens styrelse gjort baserade på årsmötesbeslutet. De fullständiga stadgarna kommer att finnas på denna webbplats inom kort.
Henrik Bremer, ordförande

Släktföreningens årsmöte godkände styrelsens förslag till ändringar i föreningens stadgar.

Ändringarna skall skickas till PRH för godkännande, varefter de nya stadgarna publiceras här

Släktkrönikan under arbete

Släktkrönikan är under arbete och finns numera tillgänglig med PIN-kod på webbplatsen.
H Bremer

Pro gradu arbete om Fredrika Bremer

http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu01158.pdf är adressen till det intressanta arbetet av Kaisa Savolainen för Tampereen Yliopisto. Arbetety gjort på finska.

Löjtnant Bremer, general Montgomery och slaget vid Ruona bro

Helsingfors Tidningar no. 6 skriver den 15. januari 1861 bl.a. följande : Författaren till historiken om det Finska kriget, den svenska landshövdingen Montgomery, själv veteran från samma krig, berättar om sitt besök i Finland i Illustrerad Tidning 22.12.1860 under rubriken "Uppstånden från de döda". När Montgomery på våren 1860 var på besönk i Finland och Åbo, var löjtnant Bremer den första veteran från det Finska kriget och mötte honom. Detta möte kom som en fullständig överraskning för honom, ty han hade i sin bok berättat att Bremer blivit liggande ihjälskjuten på slagfältet vid Ruona bro. Hasn berättar:
Framför mig uppenbarade sig en gammal gubbe med militärisk hållning.......

Läs hela historien från Salon Seudun Sukututkijats webbplats. Författare är Kai Ekbom

Användarnamn / Lösenord: